Rei­kia pa­si­džiaug­ti, kad vis dėl­to po ko­mi­te­to svars­ty­mo vie­toj 6 at­si­ra­do 7 me­tai. Kiek da­bar tų me­tų? Direktorės pavaduotojo metinė alga bus per 75 tūkst. Pra­šy­čiau sek­ti Sei­mo na­rius.

Pasak frakcijos narių, Vyriausybė ignoravo smulkaus ir vidutinio verslo interesus ir praktiškai žlugdė jį, keldama grėsmę ne tik laisvos rinkos principams bet ir mūsų šalies ekonomikai.

Tuo tarpu mažos parduotuvės, kuriose ir taip nebūna didelių srautų, tuo metu atsidūrė užribyje, ant išlikimo ribos. Tai akivaizdi diskriminacija didejantis narys klaidingas požiūris — turime galvoti, kaip gyventi su virusu ir taikyti efektyvias apsaugos priemones, o ne viską uždaryti", - situaciją priminė Seimo narys Viktoras Fiodorovas.

Dėl susiskaldymo opozicijoje sušaukti neeilinės sesijos nepavyko. Tačiau atsižvelgusi į visuomenės nepasitenkinimą ir mūsų frakcijos iniciatyvas Vyriausybė sušvelnino karantino didejantis narys verslui", - pastebi LR Seimo narys Vytautas Gapšys.

Atkreipė dėmesį į sveikatos paslaugų prieinamumą Sausio mėnesio antroje pusėje Darbo partijos frakcijos iniciatyva vyko susitikimas su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu.

Tuomet politikai pastebėjo, kad pandemijos valdyme yra daug deklaratyvių pareiškimų apie menamą šio proceso sėkmę, tačiau pasigedo ilgalaikės strategijos.

Žiniasklaida: LRT Tarybos didejantis narys metų pabaigoje patys sau pasididino atlyginimus per 50 proc. Už darbą jie gaus nuo 33 proc. Taigi, jos nariai patys nusprendžia, kokį atlyginimą gaus už dalyvavimą visos Tarybos ar jos komitetų posėdžiuose, kurie paprastai vyksta vieną kartą per mėnesį. Tarybos narių ir pirmininko atlyginimai susieti su minimaliąja mėnesine alga MMA. Nuo šių metų pradžios ji padidėjo nuo buvusių eurų iki eurų neatskaičius mokesčių.

Skaudžiausia ir pavojingiausia, kad visiems mūsų šalies piliečiams buvo ženkliai sumažėjęs medicinos paslaugų prieinamumas. Šalies medicinos paslaugų sistema susidūrė su iššūkiais, kurie tiesiogiai ir kiek palietė daugybę žmonių turinčių ilgalaikių sveikatos sutrikimų ar laukiančių planinių operacijų. Nevykdomos prevencinės programos, matėme išaugusį bendrą mirtingumą, kur liūdnas statistikos eilutes papildė ne tik Covid aukos, bet ir savalaikio gydymo galimai nesulaukę Lietuvos gyventojai.

Nedarbo augimo tendencijos išlieka.

Mums ypatingą susirūpinimą kelia jaunimo užimtumo lygis, kuris per pandemijos laikotarpį itin ženkliai krito žemyn. Įsivaizduokite, dar pernykštį rugsėjį praktiškai kas antras Užimtumo tarnyboje užsiregistravęs bedarbis buvo jaunesnis nei 29 metų", - taip šio susitikimo temas komentavo frakcijos narys Mindaugas Puidokas. Akcentavo mažėjantį aukštojo mokslo prieinamumą Sausio mėnesį Vyriausybė patvirtino naują norminių studijų kainų skaičiavimo tvarką, kuri lems kylančias studijų kainas.

Darbo partijos frakcija įžvelgė daug didejantis narys dėl šių pakeitimų. Pasak politikų, ženkliai išaugus studijų kainoms, dalis savo lėšomis ateitį kuriančių studentų nebepajėgs toliau tęsti studijų.

Ką nuveikė valdantieji per 100 Seimo dienų? Didėjantis nedarbas ir stojantys verslai

Šias grėsmes frakcija aptarė su LR švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene bei šalies akademine bendruomene. Tie­siog taip, kaip kiek su­for­mu­la­vo­me, tai kiek blo­giau ne­gu ko­mi­te­to va­rian­tas. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, iš tie­sų da­bar mes tu­ri­me nuo­ro­dą į 61 straips­nį, ku­ria­me pa­ra­šy­ta, kad nėš­čios mo­ters mes ne­ga­li­me at­leis­ti jo­kiu bū­du ir jo­kio­mis są­ly­go­mis.

Aš ma­nau, kad ne­rei­kia klai­din­ti, at­si­vers­ki­te 61 straips­nį. Ko­le­gos K. Dauk­šio pa­tai­sa, ku­ri da­rė iš­ly­gą, ne­per­ėjo. Aš ir­gi no­riu pa­sa­ky­ti.

Ko­le­gos, mes vis tiek par­la­men­te tu­ri­me ap­si­spręs­ti, ar mes pa­lai­ko­me šei­mas, ar pa­lai­ko­me nėš­čias mo­te­ris, ar pa­lai­ko­me tą de­mo­gra­finę si­tu­a­ci­ją, ar ne. Jei­gu mes bal­suo­ja­me taip, kaip da­bar bal­suo­ja­me, tai mes to­kiu at­ve­ju pa­blo­gi­na­me si­tu­a­ci­ją tų ma­my­čių, Prezervatyvai uz varpos dydi lau­kia­si vai­ke­lio, ir darb­da­vys jas ga­li at­leis­ti.

Tai jei­gu mū­sų Sei­mo po­zi­ci­ja yra to­kia, ta­da jūs bal­sa­vo­te tei­sin­gai. Bet aš abe­jo­ju, ar to­kia po­zi­ci­ja yra pri­im­ti­na dau­gu­mai Didejantis narys žmo­nių. Vi­sos nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos, ju­da­me to­liau. Yra Sei­mo na­rių K. Star­ke­vi­čiaus ir A. Vi­džiū­no pa­siū­ly­mas. Ger­bia­ma­sis K. Ku­ris čia nu­me­ris? Dėl 71 straips­nio, 89 pus­la­pis. Pra­šy­čiau sek­ti Sei­mo na­rius.

Jei­gu ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė, tai vis tiek su­tik­siu su ko­mi­te­to nuo­mo­ne. Ta­da ne­rei­kia svars­ty­ti. Dėl 3 da­lies yra re­gist­ruo­tas Sei­mo na­rio N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mas. Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Ko­mi­te­tas iš da­lies pri­ta­rė. Ma­no, kad tuo ki­tu at­ve­ju taip pat vyk­tų in­for­ma­vi­mo ir kon­sul­ta­vi­mo pro­ce­dū­ra. Gal ko­le­ga su­tiks su ko­mi­te­to pa­siū­ly­mu? Aiš­kiai pa­sa­ky­ki­te, koks yra ko­mi­te­to pa­siū­ly­mas.

Už, prieš pa­si­sa­kan­čių nė­ra. Kas pri­ta­ria­te Sei­mo na­rio N. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas gal­vo­ja­te ki­taip, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­lai­ko­te. Bal­sa­vo 75 Sei­mo na­riai. Už — 25, prieš — 1, su­si­lai­kė Pa­tai­sai ne­pri­tar­ta.

Didėja mero ir vicemero atlyginimai

Pa­tai­sų, pa­siū­ly­mų nė­ra. Dėl 75 straips­nio 2 da­lies yra Sei­mo na­rio N. Siū­lau iš­brauk­ti fra­zę, ku­ri da­ro kiek pa­gal ne­ter­mi­nuo­tą lai­ki­no­jo dar­bo su­tar­tį dir­ban­tiems dar­buo­to­jams. Pra­šom, ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė mi­nė­tam siū­ly­mui, nes jis ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos dėl dar­bo per lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes nuo­sta­tų.

Kaip padidins narius

Pra­šom bal­suo­ti. Pu­tei­kio pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba kiek. Bal­sa­vo 73 Sei­mo na­riai. Už — 12, prieš — 4, su­si­lai­kė Dėl 76 straips­nio 1 da­lies yra Sei­mo na­rio N. Kai dir­ba pa­gal ter­mi­nuo­tą lai­ki­no­jo dar­bo su­tar­tį ir ka­da dar­buo­to­jas yra siun­čia­mas dirb­ti, ko­dek­so ren­gė­jai siū­lo, kad lai­ko­tar­piai tarp tų siun­ti­mų iki pen­kių die­nų bū­tų ne­ap­mo­ka­mi.

Didejantis narys siū­lau, kad bū­tų ap­mo­ka­mi. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, dėl šios nuo­sta­tos bu­vo tar­ta­si Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je ir toms pen­kioms die­noms pri­tar­ta. Be to, toks pro­jek­tas, ši nuo­sta­ta ati­tin­ka Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vą, ku­rią aš jau mi­nė­jau, dėl dar­bo per lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes.

Tai­gi dėl to ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė. Kas pri­ta­ria­te N. Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai. Už — 10, prieš — 2, su­si­lai­kė Pa­tai­sų nė­ra. Dėl 2 da­lies 5 punk­to yra Sei­mo na­rio N. Didejantis narys ap­ri­bo­ti ga­li­my­bes darb­da­viui sam­dy­tis vi­sus dar­buo­to­jus vien tik per lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti nor­mą, kad ne dau­giau kaip de­šim­ta­da­lį dar­buo­to­jų ga­lė­tų sam­dy­ti per lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes.

Ko­mi­te­tas siū­lo ne­pri­tar­ti mi­nė­tam pa­siū­ly­mui dėl tų pa­čių ar­gu­men­tų, kad ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos dėl dar­bo per lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes 4 straips­nio nuo­sta­tų. Kas pri­ta­ria­te? Zas­čiu­rins­kas — už. Aš pa­si­sa­kau už vien dėl to, kad man ne­pri­im­ti­ni to­kie mū­sų ar­gu­men­tai. Pa­pras­tai mes po­sė­dy­je tu­ri­me kal­bė­ti funk­ci­ne kal­ba.

Bal­sa­vo Sei­mo na­riai: už — 63, prieš — 24, su­si­lai­kė Nu­ta­ri­mas pro­jek­tas Nr. XIIP pri­im­tas.

Pa­vyz­džiui, kaip dėl nėš­čių­jų mo­te­rų par­la­men­tas ap­si­spren­dė, kad nėš­čias mo­te­ris ga­li­ma at­leis­ti iš dar­bo. Nie­kuo dė­tos di­rek­ty­vos — nei Briu­se­lio, nei ko­kios nors ki­tos. Šiuo at­ve­ju ko­le­ga N. Pu­tei­kis siū­lo nor­ma­lų da­ly­ką, kad pa­gal lai­ki­ną šių įmo­nių įdar­bi­ni­mą bū­tų ap­ri­bo­tas dar­buo­to­jų skai­čius.

Kad ne­iš­ei­tų taip, kad vi­si dar­buo­to­jai bus for­mi­na­mi ne pa­gal dar­bo su­tar­tis, o pa­gal ci­vi­li­nius san­ty­kius su vi­so­mis to­mis didejantis narys. Ir man ne­pri­im­ti­na, kad, pa­vyz­džiui, mū­sų ko­mi­te­tas pa­tei­kia to­kius ar­gu­men­tus.

Čia jo­kio pro­to ne­rei­kia. Briu­se­lis pa­sa­kė — ir ar­gu­men­tas mums bal­suo­ti. Su­pran­ta­te, vis tiek ar­gu­men­ta­ci­ja tu­rė­tų bū­ti lo­giš­ka, pro­tin­ga, pa­grin­džian­ti, ko­dėl, pa­vyz­džiui, šiuo at­ve­ju ko­le­gos N.

Pu­tei­kio siū­ly­mas ap­ri­bo­ti dar­buo­to­jų pri­ėmi­mą per lai­ki­no­jo įdar­bi­ni­mo įmo­nes yra blo­gai Lie­tu­vai? Aš gal­vo­ju, kad tai kaip tik yra ge­rai Lie­tu­vai.

Žmo­nės la­biau bus ap­sau­go­ti, tu­rės di­des­nius at­ly­gi­ni­mus, tu­rės ra­my­bę ga­lų ga­le, kad tu­ri dar­bo. To­dėl siū­lau pa­lai­ky­ti ko­le­gos N. Pu­tei­kio siū­ly­mą. Nuo­mo­nė prieš — G. Kas tin­ka vie­noms įmo­nėms, ne­tin­ka ki­toms įmo­nėms. Gy­ve­ni­mo re­a­ly­bė yra ta­pu­si to­kia, kad da­lis įmo­nių iš prin­ci­po dir­ba su pro­jek­tais ir jo­se ap­ri­bo­ti de­šim­ta­da­liu ar dar ki­taip dar­buo­to­jų skai­čių tik­rai ne­ati­tin­ka re­a­laus gy­ve­ni­mo si­tu­a­ci­jos.

To­dėl pri­pa­žin­ki­me, kad ne­ga­li­me vi­sų dar­bo san­ty­kių ma­tuo­ti pa­gal vie­ną kur­pa­lį. Aš ti­kiuo­si, kad tas su­pra­ti­mas bus, ir kvie­čiu didejantis narys prieš.

Aritmetinė progresija

Aš tik no­riu įspė­ti Sei­mo na­rius. Jei­gu jūs iš­sa­ko­te nuo­mo­nę, tai ne­rei­kia klai­din­ti mus žiū­rin­čių žmo­nių ir ne­rei­kia gąs­din­ti. Vi­soms nėš­čio­sioms nė­ra pa­nai­kin­ta ap­sau­ga. Ten yra tik iš­skir­ti­niai at­ve­jai.

Žmo­nės klau­so mū­sų tran­slia­ci­jų ir ne­su­pran­ta. Bal­sai sa­lė­je Ne­šau­ki­te iš vie­tos! Ma­no, kaip pir­mi­nin­kės, pa­rei­ga įspė­ti, kad vyks­ta… Bal­sai sa­lė­je Ne­šau­ki­te, ger­bia­ma­sis Da­gy! Aš tu­riu tei­sę įspė­ti.

  • Kaip greitai padidinti nari 2 cm
  • Kiek yra EP narių? | Naujienos | Europos Parlamentas

Bal­sai sa­lė­je Jūs ne­tu­ri­te didejantis narys šauk­ti iš vie­tos pir­miau­sia! Bal­sai sa­lė­je Aš no­riu įspė­ti, kad gy­ven­to­jai, ku­rie žiū­ri te­le­vi­zi­jos tran­slia­ci­ją, tu­ri gau­ti tik­ro­vę ati­tin­kan­čią in­for­ma­ci­ją. Jūs ga­li­te dis­ku­tuo­ti iš­si­jun­gę mik­ro­fo­nus. Nuo­mo­nės iš­sa­ky­tos. Nuo­mo­nės už ir prieš iš­sa­ky­tos. Bal­sa­vo 69 Sei­mo na­riai: už — 10, prieš — 11, su­si­lai­kė Dėl 80 straips­nio pa­tai­sų nė­ra, dėl 81 taip pat nė­ra, dėl 83, 84 pa­tai­sų nė­ra.

Per­ei­na­me į ket­vir­tą­jį skir­snį. Dėl 86 straips­nio 3 da­lies 3 punk­to yra Sei­mo na­rių G. Ste­po­na­vi­čiaus, Kiek. Gent­vi­lo, A. Ma­zu­ro­nio pa­siū­ly­mas. Dar pri­dur­čiau D. Krei­vio ir A. Ku­bi­liaus pa­tai­sa — mes, pen­ki Sei­mo na­riai, ją tei­kia­me. Tai yra tik­rai la­bai svar­bi nuo­sta­ta, ir­gi su­si­ju­si su pa­na­šiu da­ly­ku dėl pa­tai­sos, ku­riai mes prieš tai ne­pri­ta­rė­me.

Vi­si su­pran­ta­me, kad pro­jek­ti­nis dar­bas yra lai­ki­no po­bū­džio dar­bas, api­brėž­tas są­ly­ga, kad yra pro­jek­to pa­bai­ga. Ko­le­gos, tai tik­rai la­bai svar­bu ir kvies­čiau pri­tar­ti tam siū­ly­mui, nes ne­abe­jo­ju, kad vi­si no­ri­me, kad žmo­nės, da­ly­vau­da­mi kiek ir trum­pa­lai­kiuo­se pro­jek­tuo­se, už­dirb­tų dau­giau ir iš to lai­mė­tu­me vi­si. At­si­pra­šau, sa­ko, kad dar rei­kia 10 Sei­mo na­rių pa­lai­ky­mo.

Ar yra 10 Nesvarbu, ar penis padidina po apipjaustymo na­rių? Yra, ma­tau, yra. Bal­sai sa­lė­je Ko­mi­te­to nuo­mo­nė. Ko­le­gos pa­tei­kė pa­siū­ly­mą ba­lan­džio 7 die­ną, kai bu­vo įre­gist­ruo­ta ko­mi­te­to iš­va­da. Dėl jos bu­vo tar­ta­si Tri­ša­lė­je ta­ry­bo­je, to­dėl ko­mi­te­tas ne­pri­ta­rė.

Ko­le­gos, aš tik­rai no­riu jus pa­kvies­ti pa­žiū­rė­ti už lan­go, ma­to­me: XXI am­žius, pa­slau­gų cen­trai, dau­gy­bė įmo­nių dir­ba ki­taip ne­gu in­dust­ri­nė­je vi­suo­me­nė­je. Nie­ko nė­ra keis­to, kad žmo­nės ga­li ir tu­ri dirb­ti pro­jek­tų pa­grin­du. Tu­rė­jo­me pro­jek­tų biu­rą.

Dar kar­tą no­riu pa­si­kar­to­ti: tik­rai ne­da­ry­ki­me klai­dos šiuo at­ve­ju. Ti­kiuo­si, kad pir­mi­nin­kė ne­grįš ko­men­ta­rais prie šio straips­nio ka­da nors, kai šaus į gal­vą, pir­mi­nin­kaus po­sė­džiui. O da­bar apie ši­tą straips­nį. Ko­le­gos, si­tu­a­ci­ja iš es­mės kei­čia­si, kai mes pri­ėmė­me ko­le­gų pa­siū­ly­mą ir nu­ma­tė­me dar vie­ną ga­li­my­bę, t. Ko­dėl ko­mi­te­tas pa­li­ko ši­tą nuo­sta­tą ga­lio­ti? Jis ne vi­soms jū­sų pro­jek­ti­nėms su­tar­tims ne­pri­ta­rė.

Jei­gu tai yra il­ga­lai­kės pro­jek­ti­nės su­tar­tys, tas lei­džia­ma ir ap­ri­bo­ji­mų nė­ra. Kal­ba­ma apie trum­pa­lai­kes su­tar­tis iki dve­jų me­tų, ma­nant tai, kad jos ne­virs­tų su­tar­ti­mis, ku­rio­mis bū­tų ga­li­ma pa­deng­ti vi­są nuo­la­ti­nio po­bū­džio didejantis narys.

didinti nario operacine pinigu kaina

Pra­šau, su­da­ry­ki­te tre­jus, ket­ve­rius, pen­ke­rius me­tus, sam­dy­ki­te ka­den­ci­jai moks­li­nin­kus, ką jūs no­ri­te, pra­šau. Bet trum­pa­lai­kės su­tar­tys yra ki­taip reg­la­men­tuo­ja­mos, juo la­biau kad mes įtei­si­no­me ne­nu­sta­ty­tos ap­im­ties dar­bo su­tar­tis. Ta­da iš vi­so tur­būt tas didejantis narys ne­be­ten­ka pras­mės, nes jei­gu la­bai trum­pos su­tar­tys, ga­li­ma for­min­ti per tai.

Mes vie­ną kar­tą čia vi­si tam pri­ta­rė­me, to­dėl ne­ma­tau pras­mės tą punk­tą tvar­ky­ti, nes prieš tai nu­bal­sa­vo­me įtei­sin­da­mi vi­są ga­li­my­bę, lanks­tu­mą bū­tent per jas. Pro­jek­ti­nes su­tar­tis mes su­vo­kia­me kaip il­ga­lai­kes, ir tai bu­vo pro­jek­tų ren­gė­jų nuo­sta­ta, kad bū­tent mes kal­ba­me apie kontr­aktus, apie ga­li­my­bes dirb­ti pro­jek­ta­vi­mo dar­bus, įtei­si­no­me to­kią nau­ją for­mą.

  • Kaip ramybes bukles priartinimo narys
  • Didėja mero ir vicemero atlyginimai | Telšių žinios - Telšių apskrities laikraštis

To­kios trum­pa­lai­kės su­tar­tys tu­ri tam tik­rą pa­vo­jų, to­dėl ko­mi­te­tas siū­lo ap­ri­bo­ti. Nuo­mo­nės už, prieš iš­sa­ky­tos.

12 Gyd. Naglis Ramanauskas - Dirbtinis intelektas

Kas pri­ta­ria­te Sei­mo na­rių pa­siū­ly­mui, bal­suo­ja­te už, kas tu­ri­te ki­tą nuo­mo­nę, bal­suo­ja­te prieš ar­ba su­si­laiko­te. Bal­sa­vo 72 Sei­mo na­riai: už — 29, prieš — 6, su­si­lai­kė Per­ei­na­me prie šeš­to­jo skir­snio — Dar­bo vie­tos da­li­ji­mo­si su­tar­tys. Yra Sei­mo na­rio N. Vis­kas ge­rai. Sei­mo na­rys tu­ri tei­sę pri­sta­ty­ti.

Ar didejantis narys ga­liu? Aš siū­lau iš vi­so to­kios rū­šies ne­įtrauk­ti. Čia du žmo­nės ga­lės dirb­ti vie­no žmo­gaus dar­bą, čia toks pa­slėp­tas dar­bas už pu­sę mi­ni­mu­mo. Siū­lau ne­pri­tar­ti iš vi­so. Tu­riu ome­ny iš­mes­ti iš pro­jek­to, to­kią vie­tą iš­brauk­ti, nes tai už­mas­kuo­tas kiek už pu­sę mi­ni­mu­mo.

Sei­mas jau yra ap­si­spren­dęs 66 straips­niu, to­dėl pa­pil­do­mai bal­suo­ti dėl jū­sų pa­siū­ly­mo ne­rei­kia. Yra Sei­mo na­rių A. Sy­so ir G. Pur­va­nec­kie­nės pa­siū­ly­mas.

Pri­sta­tys A. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, kal­ba­ma apie šei­mas, ku­rios au­gi­na vai­kus. Pa­gal mū­sų įsta­ty­mus vai­ko am­žius yra iki 14 me­tų. Be to, Taryba galės nuspręsti, kiek specialių grupių ar komitetų įsteigs, kokie nariais jiems priklausys ir kokį papildomą atlygį už tai gaus.

Už kiek Komitete jo nariui bus mokamas 0,5 nepriklausomam nariui — 1,5 o komiteto pirmininkui — 1 MMA atlyginimas per mėnesį, t.

Nariu ir dydziu nuotrauka

Bendras atlyginis būnant paprastu Tarybos nariu ir kartu komiteto pirmininku didėja nuo 1,65 MMA ,55 euro iki 2,5 MMA euro — kiek daugiau nei 60 proc. LRT tarybos pirmininkas Liudvikas Gadeikis tv3.

Ką nuveikė valdantieji per Seimo dienų?

Nuo šiol direktorė iš viso uždirbs eurus per mėnesį neatskaičius mokesčių, o jos pavaduotojas — 90 proc.