Komisija pateikia pakrantės valstybėms rekomendacijas klausimais, susijusiais su jų kontinentinio šelfo išorinių ribų nustatymu. Išskirtinėje ekonominėje zonoje visos valstybės, tiek pakrantės, tiek ir neturinčios priėjimo prie jūros, atsižvelgiant į atitinkamas šios konvencijos nuostatas, naudojasi 87 straipsnyje nurodytomis laivybos ir perskridimo, povandeninių kabelių ir vamzdynų klojimo laisvėmis ir kitais tarptautiniu požiūriu teisėtais jūros naudojimo būdais, susijusiais su šiomis laisvėmis, tokiais kaip tie, kurie yra neatskiriami nuo laivų, orlaivių ir povandeninių kabelių bei vamzdynų eksploatavimo, ir neprieštaraujančiais kitoms šios konvencijos nuostatoms. Tuo tarp Visuotinė deklaracija, priešingai, sustiprino įsitikinimą, kad pagarba žmogaus teisėms iš pagrindų šaknijasi nekintamame teisingume, kuriuo taip pat remiasi saistanti tarptautinių pareiškimų galia. Jungtinių Tautų įsteigimas, kaip žinome, sutapo su didelėmis pervartomis, žmonijos patirtomis atsisakius sąsajos su transcendencijos prasme bei prigimtiniu protu ir dėl to laisvę bei žmogaus kilnumą ėmus smarkiai pažeidinėti. Kadangi teisės ir iš jų kylančios pareigos savaime išplaukia iš žmonių sąveikos, nesunku užmiršti, jog jos yra visų turimo teisingumo jausmo, besiremiančio pirmiausia visuomenės narių solidarumu, vaisius ir todėl galioja visais laikais ir visoms tautoms. Saugumo klausimai, plėtros siekiai, vietinių ir globalinių nelygybių šalinimas, aplinkos, išteklių ir klimato apsauga reikalauja, kad visi tarptautiniai vadovai veiktų bendrai ir parodytų, kad yra pasirengę sąžiningai darbuotis gerbdami teisę ir skatindami solidarumą su silpniausiais planetos regionais.

Anau Akaou

Pagrindinis straipsnis — Ukrainos istorija. Žmonių gyvenimo dabartinės Ukrainos teritorijoje pėdsakai atsekami nuo ankstyvos priešistorės. Antikos laikais dabartinėje Ukrainos teritorijoje gyveno iranėnų kilmės klajoklių gentys — skitai.

Nariu matmenys tarp pasaulio tautu

Skitijos karalystė egzistavo tarp ir m. VII a. Manoma, kad Kijevo Rusią įkūrė skandinavų gentys — vikingaigyvenę dabartinėje Švedijoje. Kijevo kunigaikštis Vladimiras Didysis priėmė iš Bizantijos krikštą.

Kijevo Rusia klestėjo X — XI a. Vėliau šią valstybę susilpnino tarpusavio kovos bei totorių invazija.

Nariu matmenys tarp pasaulio tautu

XIII a. XIV a.

Vartojamos sąvokos Šioje konvencijoje: a "salyno valstybė" — valstybė, kurią visą sudaro vienas ar daugiau salynų; šiai valstybei gali priklausyti ir kitos salos; b "salynas" — salų grupė, taip pat salų dalys, jas jungiantys vandenys ir kiti gamtiniai dariniai, kurie yra taip glaudžiai susiję tarpusavyje, kad tokios salos, vandenys ir kiti gamtiniai dariniai sudaro būdingą geografinę, ekonominę ir politinę visumą, arba kurie tokia visuma yra laikomi istoriškai.

Religiniai nesutarimai XVII a. Sukilimai baigėsi kairiakrantės Ukrainos prijungimu prie Rusijos pagal prieštaringai vertinamą Perejeslavlio sutartį. Per Abiejų Tautų Respublikos padalijimus Kijevas, Podolė ir Voluinė atiteko Rusijai, kuri nepripažino ukrainiečių savitumo ir vykdė rusifikacijos politiką.

Ukraina – Vikipedija

Austrijai atitekusioje Galicijoje, priešingai, buvo leidžiama vystyti ukrainiečių kultūrą. Besibaigiant Pirmajam Nariu matmenys tarp pasaulio tautu karui m. Kijeve sukurta Centrinė Taryba. Centrinė Rada paskelbė save aukščiausia vykdomąja valdžia.

Nariu matmenys tarp pasaulio tautu

Trumpam Ukraina buvo nepriklausoma, tačiau po Lenkijos- Ukrainos karo — rytinė Galicija ir Voluinė atiteko Lenkijai, Užkarpatė — Čekoslovakijai, Besarabija ir Bukovina — Rumunijai, o likusioji Ukrainos dalis pateko į bolševikų rankas.

Antrojo pasaulinio karo pradžioje m. Į nelaisvę buvo paimta daugiau nei sovietų karių.

Kreipimasis į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinę asamblėją

Iš pradžių vokiečiai gyventojų buvo sutikti kaip išvaduotojai dėl Stalino anksčiau vykdytų represijų prieš valstiečius. Vokiečiai įsteigė Ukrainos generalinį komisariatą ir civilinę valdžią.

Tačiau vėliau naciai pradėjo įgyvendinti genocidinį režimą, kurio metu buvo žudomi ir tremiami žydai bei civiliai ukrainiečiai, deginami ištisi kaimai.

Nariu matmenys tarp pasaulio tautu

Antrojo pasaulinio karo metu per vokiečių okupaciją Ukrainoje žuvo apie 7 milijonus civilių, įskaitant apie pusę milijono žydų. Be to, iš maždaug 11 milijonų sovietų karių, žuvusių per karą su naciais, apie ketvirtadalį 2,7 mln. Po Antrojo pasaulinio karo prie Ukrainos buvo prijungtos teritorijos vakaruose ir Ukraina apėmė praktiškai visas ukrainiečių gyvenamas teritorijas.

Nariu matmenys tarp pasaulio tautu

Tai buvo Nikitos Chruščiovo sprendimas, motyvuotas metų Perejeslavlio sutarties paminėjimo proga, nes ši sutartis sovietų istorikų buvo laikoma dviejų broliškų tautų susivienijimu. Juščenkos vadovavimas sutapo su šalį purtančių politinių ir ekonominių krizių eile.

Juščenka liko penktas. Protestuotojai neša Ukrainos vėliavą per susirėmimus. Dalis ukrainiečių išėjo į gatves pareikšti paramą dėl stipresnių santykių su Europa.

21998A0623(01)

Vėliau Euromaidanas tapo protestų ir pilietinių neramumų, kurių metu pradėta reikalauti prezidento Janukovičiaus ir jo vyriausybės atsistatydinimo, banga. Vasario 18—20 d. Po šių įvykių 98 žmonės žuvo, apie 15 tūkstančių sužeista ir apie dingo be žinios.

Po kruvinų protestų, m. Rinkimus pirmame ture triuškinamai laimėjo Petro Porošenkakuris priklauso proeuropietiškų jėgų stovyklai, antroje vietoje liko Julija Tymošenko.

Nariu matmenys tarp pasaulio tautu

Po išrinkimo, Porošenka paskelbė, kad jo svarbiausi prioritetai: sustabdyti pilietinius Storinti varpos gelius rytų Ukrainoje ir sureguliuoti santykius su Rusija. Krymo parlamentas balsavo už tai, kad pusiasalis būtų prisijungtas prie Rusijos, kaip federacinis subjektas ir, kad būtu surengtas referendumas šiuo klausimu.

Nesant jokiems užsienio stebėtojams, referendumas susilaukė tarptautinio priešiškumo. Rusija ir Krymas pasirašė sutartį, kuria oficialiai buvo patvirtinta aneksija.

Šiuos veiksmus pasmerkė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.