Jei ilga kelionė vykdoma tarp valstybių narių bei trečiosiose šalyse, I priedo I skyriuje minimas gyvūnų tinkamumo vežti tikrinimas atliekamas prieš kraunant išvykimo vietoje kaip atitinkamuose Bendrijos veterinarijos teisės aktuose nustatyto gyvūnų sveikatos tikrinimo dalis, laikantis tuose teisės aktuose nustatytų terminų. Vežėjai veža gyvūnus, laikydamiesi I priede nustatytų techninių taisyklių. Kompetentinga institucija atlieka atitinkamus atsitiktinius arba planinius tikrinimus bet kuriame ilgos kelionės etape, norėdama įsitikinti, kad deklaruoti kelionės laikai atitinka tikrovę ir kelionė neprieštarauja šio reglamento nuostatoms, o ypač kad kelionės laikai bei poilsio laikotarpiai atitinka I priedo V skyriuje nustatytas ribas. Tarp konfiskuotų šunų buvo ir veislinių — senbernarų, samojedų. Lietuvoje trūksta atsakingų institucijų kontroliavimo, aktyviai vykdoma nelegali gyvūnų prekyba internete. Įstatymo pataisose taip pat apibrėžiama gyvūno suluošinimo sąvoka, praplečiamas žiauriu elgesiu su gyvūnais laikytinų veiksmų sąrašas, papildoma verslinio gyvūnų augintinių veisimo sąvoka ir numatyti kiti svarbūs pakeitimai.

Kompetentingai institucijai pareikalavus, vežėjai privalo jai pateikti 1 dalyje išvardytus dokumentus. Nei vienas asmuo negali sudaryti gyvūnų vežimo sutarties arba subrangos sutarties, išskyrus pagal 10 straipsnio 1 dalies ir 11 straipsnio 1 dalies nuostatas patvirtintus vežėjus. Vežėjas nurodo už vežimą atsakingą fizinį asmenį, kuris užtikrina, kad galės bet kuriuo metu pateikti informaciją apie jo kontroliuojamos kelionės tam tikros atkarpos planavimą, vykdymą ir užbaigimą.

Organizatoriai užtikrina, kad kiekvienos kelionės metu: a Gyvunu nariu dydis nepakankamo įvairių kelionės atkarpų koordinavimo nepablogės gyvūnų gerovė; ir bus atsižvelgiama į oro sąlygas; ir b fizinis asmuo bus atsakingas už kompetentingosios institucijos informavimą bet kuriuo metu apie kelionės planavimą, vykdymą ir baigimą.

Gyvūnų gelbėjimas: savanoriams antrina ir Seimo nariai

Veždami naminius Gyvunu nariu dydis šeimos gyvūnus, išskyrus registruotus naminius arklinių šeimos gyvūnus, ir naminius galvijus, avis, ožkas ir kiaules tolimais nuotoliais tarp valstybių narių bei trečiosiose šalyse, vežėjai ir organizatoriai privalo laikytis II priede nurodytų kelionės žurnalo nuostatų. Gyvūnus vežti gali tik tas asmuo, kuris turi kompetentingos institucijos išduotą leidimą pagal 10 straipsnio 1 dalies nuostatas arba — ilgų kelionių atveju — pagal 11 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Gyvunu nariu dydis

Vežant gyvūnus leidimo kopija pateikiama kompetentingai institucijai. Vežėjai praneša kompetentingai institucijai apie bet kokius pokyčius, susijusius su 10 straipsnio 1 dalyje arba — ilgų kelionių atveju — 11 straipsnio 1 dalyje minima informacija ir dokumentais, bet ne vėliau kaip po 15 dienų nuo pokyčių atsiradimo. Vežėjai veža gyvūnus, laikydamiesi I priede nustatytų techninių taisyklių.

Vežėjai patiki gyvūnų priežiūrą tiems darbuotojams, kurie buvo apmokyti pagal atitinkamas I ir II priedų nuostatas. Vairuoti kelių transporto priemonę, vežančią naminius arklinių šeimos gyvūnus arba naminius galvijus, avis, ožkas ir kiaules arba naminius paukščius, arba būti joje palydovu, gali tik tas asmuo, kuris turi 17 straipsnio 2 dalyje minimą kompetencijos pažymėjimą.

Gyvunu nariu dydis

Vežant gyvūnus kompetencijos pažymėjimas pateikiamas kompetentingai institucijai. Vežėjai užtikrina, kad palydovas lydi bet kurią gyvūnų siuntą, išskyrus tokius atvejus, kai: a gyvūnai vežami uždaruose deramai vėdinamuose konteineriuose, kuriuose prireikus yra pakankamai maisto ir vandens, pateikiamo nevirstančiuose dalytuvuose, o jų atsargų užtenka dvigubai ilgesnei kelionei nei numatytoji; b vairuotojas atlieka palydovo funkcijas.

Vežėjai pateikia 18 straipsnio 2 dalyje ir 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą patvirtinimo pažymėjimą tos šalies kompetentingajai institucijai, į kurią gyvūnai vežami.

Gyvunu nariu dydis

Vežėjai ypač tolimais atstumais vežantys naminius arklinių šeimos gyvūnus, išskyrus registruotus arklinių šeimos gyvūnus, ir naminius galvijus, avis, Gyvunu nariu dydis ir kiaules, naudojasi navigacijos sistema, numatyta I priedo VI skyriaus 4.

Jie saugo ne mažiau kaip trejus metus tokios navigacijos sistemos padarytus įrašus ir paprašius juos pateikia kompetentingoms valdžios instucijoms, ypač kaip atliekami 15 straipsnio 4 dalyje numatyti patikrinimai. Šiai daliai skirtos įgyvendinimo priemonės gali būti patvirtintos laikantis 31 straipsnio 2 dalyje numatytos tvarkos.

Pensininkės elgesys su gyvūnais kelia siaubą: atvykusių tarnybų laukė akibrokštas

Vežti gyvūnų tolimais atstumais leidžiama tik tomis kelių transporto priemonėmis, kurios buvo patikrintos ir patvirtintos pagal 18 straipsnio 1 dalies nuostatas. Vežti jūra iš Bendrijos uosto didesniu nei 10 jūrmylių atstumu naminius arklinių šeimos gyvūnus, naminius galvijus, avis, ožkas ar kiaules leidžiama tik tais gyvūnams skirtais laivais, kurie buvo patikrinti ir patvirtinti pagal 19 straipsnio 1 dalies nuostatas. Gyvūnų laikytojai išvykimo, perkrovimo ar paskirties vietose užtikrina, kad bus laikomasi I Gyvunu nariu dydis I skyriuje ir III skyriaus 1 skirsnyje pateiktų techninių gyvūnų vežimo taisyklių.

Laikytojai patikrina visus gyvūnus atvykimo arba paskirties vietoje ir nustato, ar gyvūnai buvo ar yra vežami tolimais atstumais tarp valstybių Gyvunu nariu dydis bei trečiosiose šalyse.

Jei naminiai arklinių šeimos gyvūnai, išskyrus registruotus arklinių šeimos gyvūnus, ir naminiai galvijai, avys, ožkos ir kiaulės keliauja ilgai, laikytojai privalo laikytis II priedo nuostatų, taikomų kelionės žurnalui.

Surinkimo centrų operatoriai užtikrina, kad su gyvūnais bus elgiamasi pagal I priedo I skyriuje ir III skyriaus 1 skirsnyje pateiktas technines taisykles. Be to, surinkimo centrų, kurie buvo patvirtinti pagal Bendrijos veterinarijos teisės aktus, operatoriai privalo: a patikėti gyvūnų priežiūrą tik tiems darbuotojams, kurie išklausė mokymo kursus apie atitinkamas I priedo taisykles; b nuolat informuoti į surinkimo centrą įleidžiamus žmones Gyvunu nariu dydis jų pareigas ir prievoles pagal šį reglamentą ir apie sancijas už bet kokį pažeidimą; c nuolat pateikti į surinkimo centrą įleidžiamiems žmonėms informaciją apie tą kompetentingąją instituciją, kuriai turi būti pranešama apie visus galimus šio reglamento reikalavimų pažeidimus; d tuo atveju, kai surinkimo centre esantis asmuo neatitinka šio reglamento nuostatų, imtis būtinų priemonių pastebėtam neatitikimui pašalinti ir pasikartojimui išvengti, nepažeidžiant bet kokių kompetentingosios institucijos priemonių; e priimti būtinas vidaus taisykles, kontroliuoti ir užtikrinti jų įgyvendinimą, kad jos atitiktų a — d punktų nuostatas.

Kompetentinga institucija išduoda vežėjo leidimą, jeigu: a pareiškėjai yra įsisteigę arba jų atstovybė, jei pareiškėjas yra įsisteigęs trečiojoje šalyje, yra toje valstybėje narėje, kurioje jie prašo išduoti leidimą; b pareiškėjai įrodė, kad jie turi užtektinai tinkamo personalo, įrangos ir veiklos procedūrų, kad atitiktų šio reglamento reikalavimus, taip pat ir geros praktikos gaires; c trejus metus iki paraiškos pateikimo pareiškėjai arba jų atstovai nepadarė jokių rimtų Bendrijos teisės aktų ir arba nacionalinių įstatymų dėl gyvūnų apsaugos pažeidimų.

Ši nuostata netaikoma tuo atveju, kai pareiškėjas įtikina kompetentingą instituciją ėmęsis visų būtinų priemonių, kad ateityje išvengtų tokių pažeidimų. Kompetentinga institucija suteikia 1 dalyje minimą leidimą pagal III priedo I skyriuje pateiktą pavyzdį. Tokie leidimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jo išdavimo dienos ir negalioja ilgoms kelionėms. Kompetentinga institucija išduoda leidimą vežėjui pateikus paraišką, jei: a jis atitinka 10 straipsnio 1 dalies nuostatas; b pareiškėjai pateikė tokius dokumentus: i 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą galiojantį vairuotojo ir palydovo kompetencijos pažymėjimą, išduodamą visiems ilgų kelionių vairuotojams ir palydovams; ii 18 straipsnio 2 dalyje numatytą galiojantį transporto priemonės patvirtinimo pažymėjimą, išduodamą visoms ilgai kelionei naudojamoms kelių transporto priemonėms; iii išsamesnę informaciją apie procedūras, kurios padeda vežėjams atsekti ir registruoti kelių transporto priemonių, už kurias jie atsako, judėjimą ir susisiekti su atitinkamais vairuotojais bet kuriuo ilgos kelionės metu; iv neatidėliotinų priemonių planus nenumatytiems atvejams.

Tokie leidimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jų suteikimo dienos ir yra skirti visoms kelionėms, taip pat ir ilgoms. Kompetentinga institucija gali riboti 10 straipsnio 1 dalyje minimo leidimo arba 11 straipsnio 1 dalyje nurodyto ilgų kelionių leidimo galiojimo sritį, laikydamasi kriterijų, kurie gali būti tikrinami vežimo metu.

Kiekvienam kompetentingos institucijos išduotam leidimui, nurodytam 10 straipsnio 1 dalyje arba — ilgoms kelionėms — 11 straipsnio 1 dalyje, valstybėje narėje suteikiamas unikalus numeris.

  • Galutinis žodis Žmonės erzina norą būti pranašesniais.
  • Frakcija Gyvūnai Antradienį Seimui balsuojant dėl Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisų, pritarta ir Laisvės frakcijos seniūnės Ievos Pakarklytės teiktiems pasiūlymams dėl ankstesnio veisimui naudojamų gyvūnų ženklinimo bei prekybos turgavietėse ir lauko sąlygomis draudimo.
  • Kaip saugiau priartinti narys
  • Gyvūnų gelbėjimas: savanoriams antrina ir Seimo nariai | sportolinija.lt
  • Storis, kuris narys
  • Возможно, он будет недоволен, узнав правду об Учителе.

Leidimas išduodamas išduodančiosios valstybės narės oficialiąja kalba kalbomis ir anglų kalba, jei vežėjas ketina dirbti kitoje valstybėje narėje. Kompetentinga institucija taip registruoja 10 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje minimus leidimus, kad galėtų greitai identifikuoti vežėjus, ypač jei jie pažeidžia šio reglamento reikalavimus. Gyvunu nariu dydis institucija kompiuterinėje duomenų bazėje registruoja leidimus, išduotus pagal 11 straipsnio 1 dalies nuostatas. Leidimų galiojimo metu kiekvienas viešai gali sužinoti vežėjo vardą, pavardę ir leidimo numerį.

Atsižvelgdamos į Bendrijos ir arba nacionalinius teisės aktus dėl asmeninio gyvenimo apsaugos, valstybės narės suteikia teisę viešai susipažinti su kitais duomenimis, susijusiais su vežėjų leidimais.

Į duomenų bazę taip pat įtraukiami sprendimai, apie kuriuos pranešta pagal 26 straipsnio 4 dalies c punktą ir 26 straipsnio 6 dalį. Nukrypstant nuo 1 dalies c punkto nuostatų, nereikalaujama antspauduoti kelionės žurnalų, jei vežant naudojamasi 6 straipsnio 9 dalyje minimomis sistemos. Kompetentinga institucija atlieka atitinkamus atsitiktinius arba planinius tikrinimus bet kuriame ilgos kelionės etape, norėdama įsitikinti, kad deklaruoti kelionės laikai atitinka tikrovę ir kelionė neprieštarauja šio reglamento nuostatoms, o ypač kad kelionės laikai bei poilsio laikotarpiai atitinka I priedo V skyriuje nustatytas ribas.

Jei ilga kelionė vykdoma tarp valstybių narių bei trečiosiose šalyse, I priedo I skyriuje minimas gyvūnų tinkamumo vežti tikrinimas atliekamas prieš kraunant išvykimo vietoje kaip atitinkamuose Bendrijos veterinarijos teisės aktuose nustatyto gyvūnų Nario didinimo antgalis tikrinimo dalis, laikantis tuose teisės aktuose nustatytų terminų.

Ar smegenų dydis yra svarbus?

Jei paskirties vieta yra skerdykla, 1 dalyje nustatytas tikrinimas gali būti atliekamas kaip gyvūnų gerovės kontrolės dalis, kaip numatyta m. Prireikus tokiems tikrinimams atlikti naudojami įrašai apie kelių transporto priemonių judėjimą, gauti navigacijos sistemos pagalba. Vežėjų ir surinkimo centrų darbuotojai privalo turėti galimybę lankyti mokymo kursus, kad atitiktų 6 straipsnio 4 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies a punkto reikalavimus.

Gyvunu nariu dydis

Vairuotojų ir palydovų, kelių transporto priemonėmis vežančių naminius arklinių šeimos gyvūnus, naminius galvijus, avis, ožkas ir kiaules bei paukščius, kaip nurodyta 6 straipsnio 5 dalyje, kompetencijos pažymėjimai išduodami pagal IV priedo nuostatas. Kompetencijos pažymėjimas išduodamas išduodančiosios valstybės narės oficialiąja kalba kalbomis ir anglų kalba, jei vairuotojas ar palydovas ketina dirbti kitoje valstybėje narėje. Pažymėjimą išduoda valstybės narės paskirta kompetentinga institucija ar žinyba pagal III priedo III skyriuje nustatytą pavyzdį.

Minėto kompetencijos pažymėjimo galiojimo sritis gali būti ribojama, skiriant jį tik tam tikrai gyvūnų rūšiai Gyvunu nariu dydis rūšių grupei.

Spausdinti Mindaugas Puidokas Feisbuko nuotr. Savanoriams savo jėgomis nusprendus demaskuoti šunų daugyklas, kuriose gyvūnai laikomi kraupiomis sąlygomis, ir ėmus aiškėti tokio verslo mastams, visuomenė neliko abejinga.

Pateikus paraišką, valstybės narės paskirta kompetentinga institucija arba žinyba išduoda kelių transporto priemonės, naudojamos ilgoms kelionėms, patvirtinimo pažymėjimą, jei: a dėl šios transporto priemonės nebuvo pateikta kita paraiška arba jos nepatvirtino kita tos pačios arba kitos valstybės narės kompetentinga institucija; b šią transporto priemonę patikrinusi valstybės narės paskirta kompetentinga institucija ar žinyba nustatė, kad ji atitinka I priedo II ir VI skyrių reikalavimus, keliamus ilgoms kelionėms naudojamų transporto priemonių projektavimui, konstrukcijai ir priežiūrai.

Kiekvienas valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos ar žinybos išduotas pažymėjimas turi unikalų numerį valstybėje narėje ir atitinka III priedo IV skyriuje pateiktą pavyzdį.

Pažymėjimas išduodamas valstybės narės oficialiąja kalba kalbomis ir anglų kalba. Pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus nuo jų išdavimo dienos ir netenka galios, jei transporto priemonės taip modifikuojamos arba taisomos, kad tai gali pakenkti gyvūnų gerovei.

Kompetentinga institucija tokiu būdu registruoja kompiuterinėje duomenų bazėje ilgoms kelionėms naudojamų kelių transporto priemonių patvirtinimo pažymėjimus, kad visų valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų juos greitai atpažinti, ypač jei jie neatitinka šio reglamento reikalavimų. Valstybės narės gali leisti kelių transporto priemonėms nukrypti nuo šio straipsnio nuostatų ir I priedo V skyriaus 1.

Pateikus paraišką, valstybės narės paskirta kompetentinga institucija arba žinyba išduoda laivo gyvūnams transportuoti patvirtinimo pažymėjimą, jei: a laivas naudojamas toje valstybėje narėje, kur pateikta paraiška; b dėl šio laivo nebuvo pateikta kita paraiška arba jis neturi patvirtinimo pažymėjimo, kurį išdavė kita tos pačios arba kitos valstybės narės kompetentinga institucija; c laivą apžiūrėjusi valstybės narės paskirta kompetentinga institucija ar žinyba nustatė, kad jis atitinka I priedo, IV Gyvunu nariu dydis 1 skirsnio reikalavimus, keliamus gyvūnus transportuojančių laivų konstrukcijai ir įrangai.

Valstybės narės paskirtos kompetentingos institucijos ar žinybos išduotam pažymėjimui valstybėje narėje suteikiamas unikalus numeris. Pažymėjimas išduodamas bent viena iš oficialių išduodančiosios valstybės narės kalbų ir anglų kalba. Pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip penkerius metus ir netenka galios, jei transporto priemonės taip modifikuojamos ar taisomos, kad tai gali pakenkti gyvūnų gerovei.

Kompetentinga institucija tokiu būdu registruoja laivus gyvuliams vežti, kad juos būtų galima greitai atpažinti, ypač jei jie neatitinka šio reglamento reikalavimų.

Kompetentinga institucija tokiu būdu kompiuterinėje duomenų bazėje registruoja laivų gyvūnams transportuoti patvirtinimo pažymėjimus, kad juos būtų galima greitai atpažinti, ypač jei jie neatitinka šio reglamento reikalavimų. Kompetentinga institucija tikrina laivus gyvūnams transportuoti prieš kiekvieną gyvūnų krovimą, norėdama įsitikinti, ar: a laivas gyvūnams transportuoti yra sukonstruotas ir įrengtas pagal transportuotinų gyvūnų skaičių bei tipą; b gardai, kuriuose bus įkurdinti gyvūnai, visiškai tinkami naudoti; c I priedo IV skyriuje nurodyta įranga gerai veikia.

Prieš kiekvieną laivų gyvūnams transportuoti pakrovimą ir iškrovimą bei krovos metu kompetentinga institucija patikrina, ar: a.