SMTO atstovas ją tikina, kad yra gauti visi tyrimui reikalingi leidimai, taip pat ir etinės priežiūros komiteto patvirtinimas. Rūmuose taip pat gautas Valstybinės medicininio audito inspekcijos raštas informuojantis, jog bus rengiamas civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo stebėsenos aprašas.

Medicinos nario dydzio norma

Draugija vienija asmenis, dirbančius anestezijos, intensyvios terapijos reanimacijos ir skausmo gydymo srityse. Draugija turi sąskaitas banke, savo antspaudą, kurį gali naudoti savo nuožiūra, savo atributiką ir simboliką, taip pat ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą bei vykdo savo veiklą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą ir kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, o taip pat pagal šiuos įstatus.

Draugija yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugija yra atsakinga už savo prievolių vykdymą tik jai priklausančiu turtu. Draugija turi teisę gauti ir teikti paramą įstatymų, įskaitant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, nustatyta tvarka.

II skyrius – Gydytojai ir pacientai

Draugija yra įsteigta neribotam terminui. Draugijos finansiniais metais yra laikomi kalendoriniai metai.

Medicinos nario dydzio norma

Draugijos veiklos sritis — Draugija, remdamasi garbingomis Lietuvos medikų tradicijomis, siekia prisidėti prie anesteziologijos, reanimatologijos, intensyviosios terapijos ir skausmo medicinos vystymo Lietuvoje.

Pagrindinis Draugijos uždavinys — organizacinė veikla, siekianti suvienyti ir paremti gydytojus anesteziologus reanimatologus, kitų specialybių gydytojus, gydytojus rezidentus, mokslininkus, slaugos specialistus bei kitus anestezijos, intensyvios terapijos reanimacijos ir skausmo gydymo srityse veikiančius asmenis Medicinos nario dydzio norma veikloje, sudaryti sąlygas kvalifikuotai atlikti savo pareigas, maksimaliai panaudoti Draugijos narių kūrybinį potencialą.

Medicinos nario dydzio norma

Draugijos veiklos rūšys — profesinės narystės organizacijos veikla, švietimas, leidyba. Draugijos veikla gali apimti ir rūšių veiklą, jeigu tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, poįstatyminiams aktams ir šiems įstatams.

Medicinos nario dydzio norma

Draugija: Dalyvauja ruošiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius gydytojų anesteziologų — reanimatologų profesinį paruošimą, darbą, kvalifikacijos kėlimą; Organizuoja mokslinius suvažiavimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis ir t. Draugiją Varpos dydis per 30 metu nariai ir garbės nariai.

Kas yra medicinos etika? Apsvarstykite medicinos praktikos atvejus, kurie galėtų įvykti beveik kiekviename pasaulio kampelyje: 1.

Draugijos narių ir garbės narių sąrašas saugomas Draugijos buveinėje. Su juo turi teisę susipažinti kiekvienas Draugijos narys bei garbės narys. Draugijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys: gydytojai anesteziologai — reanimatologai, kitų specialybių gydytojai, gydytojai rezidentai, mokslininkai, slaugos specialistai, anestezijos bei intensyvios terapijos reanimacijos srityje veikiantys juridiniai asmenys.

Draugijos nariai į Draugiją priimami Draugijos prezidento sprendimu, gavus jam adresuotą raštišką prašymą kuris gali būti pateikiamas elektroniniu paštuįsipareigoję laikytis Draugijos įstatų reikalavimų ir nustatyta tvarka sumokėję visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio stojamąjį mokestį.

Luigi Zimmitti Norma Casta Diva

Draugijos nariai turi teisę: Rinkti ir būti renkami į Draugijos valdymo organus; Dalyvauti Draugijos renginiuose — moksliniuose suvažiavimuose, konferencijose ir t. Draugijos nariai privalo: Remti Draugijos tikslus ir padėti vykdyti jos uždavinius; Laikytis teisės aktų reikalavimų, savo veiklai taikomų etikos normų; Laiku ir tinkamai mokėti Draugijos nario mokestį bei savalaikiai informuoti Draugiją apie savo kontaktinius duomenis įskaitant elektroninio pašto adresą.

Draugijos garbės nariais gali būti asmenys, ypatingai nusipelnę Draugijai ir anesteziologo — reanimatologo profesiniam prestižui.

I skyrius – Pagrindiniai medicinos etikos bruožai

Garbės nariai renkami visuotiniame narių susirinkime, atvirai balsuojant paprasta balsų dauguma, pristačius Draugijos tarybai. Garbės nariai atleidžiami nuo visų Draugijos mokesčių. Draugijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydį, mokėjimo tvarką ir terminus nustato visuotinis narių susirinkimas.

Nauji Draugijos nariai priimami įstatų 3. Draugijos garbės nariai priimami įstatų 3.

Naršymo meniu

Narystė Draugijoje pasibaigia: Draugijos nariui savanoriškai išstojus iš Draugijos, raštu informuojant Draugijos prezidentą ne vėliau Medicinos nario dydzio norma prieš 5 penkias darbo dienas iki numatomos išstojimo datos.

Tokiu atveju išstojusiam nariui nėra grąžinami stojimo ir narystės mokesčiai bei kitaip Draugijos nuosavybėn perduotas turtas ar lėšos. Išstojimas iš Draugijos neatleidžia buvusio Draugijos nario nuo pareigos sumokėti Draugijai priklausantį nario mokesčio ar bet kokio kito pobūdžio įsiskolinimą.